Styrelse

Styrelsen utgör en blandning av högkvalificerade personer med omfattande erfarenhet från entreprenörsuppdrag kombinerat med kompetens inom teknikutveckling och kommersialisering. I-Techs styrelse och ledning arbetar med en aktiv ägarstyrning och I-Techs största ägare finns representerade i styrelsen.

 Stefan Sedersten
Styrelseordförande sedan 2014. Styrelseledamot sedan 2014.
Stefan har en bakgrund från radarelektronik och marin framdrivningsindustri och har haft olika ledande befattningar inom inköp, produktion och FoU. Stefan var COO och vice vd vid Berg Propulsion Group, en ledande leverantör av ställ-bara propellrar för marinindustrin fram till 2013 när företaget förvärvades av Caterpillar Inc.
Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik, Chalmers tekniska högskola.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Lean Marine Sweden AB och Ariel Invest-ment AB. Styrelseledamot i Tele-Radio i Lysekil AB, Hönö Vårdcentral AB, Göte-borgs Dykeriteknik AB, Blå Skrinet AB, Stefan Sedersten Development AB och Necton Holding AB.

Aktieinnehav i I-Tech: 451 330*

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Tomas Tedgren
Styrelseledamot sedan 2017.
Tomas arbetar som ledningskonsult och i styrelsen i bland annat Pomona-grup-pen AB och flera av dess dotterbolag samt flertalet andra företag. Innan dess var han VD för Pomona Group AB i 17 år.
Utbildning: Civilekonomexamen vid Stockholms Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i G. Krantz AB, TM Webb Express AB och Tedgren Consult AB. Styrelseledamot i Pomona-gruppen AB och Prolist Nordic AB. Styrelsesuppleant i Modulpac Montering AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men ej oberoende till större aktieägare.

Leif Darner
Styrelseledamot sedan 2014.
Leif är ägare till Darner Asset Management AB. Han är också styrelseledamot i LKAB AB, Sverige och styrelseledamot i Flowserve Corporation, USA. Före detta var han en verkssam i AkzoNobel, ansvarig för Performance Coatings från 2008 och för kemikalier från 2004. Innan detta var han verkställande direktör för BU Marine & Protective Coatings. Dessförinnan, fram till 1999, hade han olika befattningar som regionsansvarig för norra Europa samt områdesansvarig för Protective Coatings för region Europa på Courtaulds plc, Storbritannien. Före detta var han VD för International Färg AB, Sverige
Utbildning: Civilekonomexamen samt Masterexamen i Business Administration, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Vicore Pharma Holding AB. Styrelseleda-mot i LKAB, Darner Asset Management AB och Flowserve Corporation.

Aktieinnehav i I-Tech: 134 919*

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Mats Enegren
Styrelseledamot sedan 2014.
Mats Enegren representerar storägaren ALMI Invest. Mats Enegren är fondför-valtare hos Almi Invest AB. Tidigare hade han en roll som investment manager på [Bolaget].
Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs univer-sitet.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Ytterbygg Aktiebolag och Exsens AB. Sty-relseledamot i ALMI Invest Fond SI AB, Fortner AB, Trigentic AB, Plejd AB, Fine-part Sweden AB, Göteborgs Nya Bryggeri AB. Styrelsesuppleant i Bluetest Aktie-bolag, Gefle TestTeknik AB, PressCise AB, Halon Security AB, W4P Waves4Power AB, Baricol Bariatrics AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Mikael Laurin
Styrelseledamot sedan 2011.
Mikael har bred erfarenheter från många branscher, länder och discipliner. Han har arbetat för olika konsultföretag, med fokus på supply chain management, affärsstrategi och ledning. Sedan 2007 har han varit VD för Laurin Maritime som driver en modern tankflotta för oljeprodukter och kemikalier världen över.
Utbildning: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, Chalmers tekniska hög-skola.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Team tankers International.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Bjarne Sandberg
Styrelseledamot sedan 2018.
Bjarne Sandberg har lång erfarenhet av arbete inom läkemedelsindustrin och kompetens inom tillverkning, affärsutveckling, förbättring av affärsprocesser, korsfunktionellt teamledarskap och förändringsledning. Har arbetat för Cam-brex sedan 1997 och är nu VD för Cambrexs svenska affärsverksamhet.
Utbildning: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, Luleå tekniska universitet.
Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot för Cambrex Karlskoga AB. Styrelseledamot  för Cambrex Tallinn, Cambrex IEP och IKEM.

Aktieinnehav i I-Tech: 10 000*

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

* Inklusive innehav i närstående företag