Pressmeddelanden (SWE)

I-Tech ingår samarbete mot fritidsbåtsmarknaden i USA

[image][image]   I-Tech AB (Publ) (ticker:ITECH) har ingått ett långsiktigt samarbetsavtal med Pettit Marine Paints, en ledande leverantör av högpresterande antifoulingprodukter mot nord-, central- och syd-amerikanska marknaden. Inom ramen för samarbetet kommer parterna gemensamt utveckla en serie antifoulingprodukter för fritidsbåtssidan som inkluderar I-Techs aktiva och repellerande substans Selektope®. Parterna investerar gemensamt mot ett regulatoriskt godkännande…

Read more

I-Techs valberedning utsedd

Vid årsstämman den 7 maj 2020 beslutades att valberedningen inför kommande årsstämmor ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna per den 30 september varje år. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som är utsedd av den röstmässigt störste aktieägaren.

Read more

I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för tredje kvartalet 2020

23-10-2020

Read more

Selektope® skyddar Mercy Ships nya sjukhusfartyg

Göteborg den 6 oktober 2020: I-Tech AB: s teknik, Selektope®, har valts för att skydda skrovet på Global Mercy, det sjukhusfartyge som nu byggs för Mercy Ships, från havstulpanpåväxt under långa stillaliggande perioder i områden med högt påväxttryck längs med Afrikas kuster.

Read more