Pressreleaser

I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q1 2022

I-Tech AB (publ) (ticker ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för första kvartalet 2022

Klicka här den 5 maj 2022, kl. 10:30 (CET) för att följa webcasten (https://www.finwire.tv/webcast/i-tech/q1-presentation-2022/)

Klicka här för att gå till I-Techs Finansiella Rapporter (https://i-tech.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/)

Sammanfattning av perioden

” Ökad vinst och förbättrad lönsamhet i ett kvartal med oförändrad omsättning

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 14 478 (14 458) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 0 (7) %. Rörelseresultatet uppgick till 333 (58) TSEK.

Januari till Mars 2022

• Inga väsentliga händelser har rapporterats under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens utgång.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK 2022       jan-mar 2021       jan-mar  2021       jan-dec 2020       jan-dec
Nettoomsättning 14 478 14 458 52 901 52 819
Rörelseresultat 333 58 -4 683 -5 167
Rörelseresultat före avskrivningar 2 250 2 034 3 234 3 600
Resultat efter skatt 511 415 -2 648 -4 806
Rörelsens kassaflöde 3 185 -302 -1 698 5 388
Eget kapital vid periodens slut 105 449 107 017 104 938 106 602
Likvida medel vid periodens slut 38 044 40 500 35 099 40 981

VD ord

Årets första kvartal visar på ett förbättrat resultat på jämförbara omsättningsnivåer som för motsvarande kvartal året innan. Det ökade försäljningsbidraget i kombination med fördelaktiga valutakurser har varit starkt bidragande till rörelseresultatförbättringen.

Nettoomsättningen uppgick till 14 478 (14 458) TSEK samtidigt som rörelseresultatet ökade till 333 (58) TSEK ett resultat som visar på en stark potential vid framtida volymtillväxt. Jag är särskilt nöjd över att vi lyckades förbättra lönsamheten med en EBITDA marginal på 15,5% trots att volymerna minskar något i relativa termer under kvartalet.

Efterfrågan på marin färg är fortsatt hög liksom den generella efterfrågan på teknik som kan spara bränsle och bidra till en mer hållbar transportnäring. Det är en slående trend på de mässor som nu börjat öppna portarna igen. Mycket läggs på att hitta vägar att minska CO2 utsläppen med mer än 50%. Intresset kring Selektope fortsätter också att öka och nya produktinitiativ noterades i Asien i samband med SeaJapan mässan. Min bedömning är att branschen i grunden är fullt ut fokuserad på sina långsiktiga mål att reducera klimatavtrycket.

Samtidigt kämpar vår bransch i motvind på vissa marknader där rådande omständigheter ger upphov till materialbrist eller andra produktionsstörningar. I Kina har fabriker varit stängda en tid, liksom varv vilket sätter sina spår både lokalt och globalt.

Därutöver fortsätter kostnader att öka rent generellt och den geopolitiska situationen påverkar prioriteringarna inom hela industrin. I-Tech har förvisso klarat sina leverans-åtaganden men i organiska termer noteras en reduktion av försäljningen med drygt 9% (rensat från valutaeffekter) jämfört med föregående år. Valutarörelser och en bred kundmix inom nybyggnationssegmentet (Korea, Japan) har samtidigt bidragit till att vi trots det gör ett av våra bästa resultat någonsin under ett enskilt kvartal.

Sammanfattningsvis försöker vi skingra dimman av faktorer vi inte kan påverka och fokusera på att leverera produkter i tid och till rätt kvalitet. Det har vi gjort och dessutom ökat bruttomarginalen från 52% till 55%. Viktigast av allt är dock att fortsätta arbetet med att påvisa att Selektope är huvudalternativet i nästa steg av antifoulingfärg som avser möta framtidens krav på produkter som minskar utsläpp mot luften och havet.

Philip Chaabane, CEO

M: 073-910 37 08
E: philip.chaabane@i-tech.se

Om I-Tech AB (publ)

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank, telefon: +46 (0)8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information se: www.i-tech.se.

Om Selektope® 

Genom Selektope® introduceras för första gången en farmakologisk metod i bekämpandet av hård påväxt. Genom att tillfälligt stimulera oktopamin receptorn, aktiveras havstulpanlarvens simreflex och hålls därigenom borta från skrovet. Denna banbrytande upptäckt innebär en oöverträffad motståndskraft vid väldigt låga koncentrationer och inom gränserna för en rigorös riskutvärdering. Selektope® är en organisk, icke-metallisk, substans med bevisad verkningsgrad vid en koncentration om 0,1 viktprocent. För ytterligare information se: www.selektope.com.

Denna information är sådan som I-Tech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-05 08:00 CET.