Prospekt för I-Tech aktien

Hem / Investerare / Prospekt

Villkor för Erbjudandet i sammandrag

Antal emitterade aktier: Högst 2 150 000 stycken

Emissionskurs: 20,50 SEK per aktie

Emissionsbelopp: 38,4 MSEK

Övertilldelningsbelopp: 5,6 MSEK

Bolagsvärde: 200 MSEK före Erbjudandets genomförande

Teckningsåtaganden: Erbjudandet omfattas till 26,7 MSEK av teckningsåtaganden.

Teckningsperiod: 3–18 maj 2018

Teckningpost: Minsta teckning ska uppgå till 250 aktier motsvarande 5 125 SEK.

Övrig information

Kortnamn: ITECH

ISIN-kod: SE0011167725

Handelsplats: I-Tech har ansökt om att lista Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm, numera (sep 2019) Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är planerad till den 28 maj 2018.

Finansiell kalender

Offentliggörande av utfall
22 maj 2018

Preliminär första dag för handel
28 maj 2018

Delårsrapport Q2
29 augusti 2018

Delårsrapport Q3
24 oktober 2018

Bokslutskommuniké
20 februari 2019

Årsstämma
9 maj 2019

Bakgrund och motiv

I-Tech har utvecklat Selektope som är en substans om förhindrar marin påväxt, vilket drabbar fartygsskrov och bidrar till ökat motstånd i vattnet och därmed högre bränsleförbrukning. Sjöfarten, som hanterar runt 90% av den globala handeln, står inför stora utmaningar när det gäller energieffektivisering och reducering av miljöpåverkan.  Med introduktionen av Selektope ges nya möjligheter att motverka marin påväxt på skrovet men också att reducera mängden aktiva substanser i färgen vars andel av totalvikten kan uppgå till långt över 50 procent. Genom att Selektope är effektivt i koncentrationer om 0,1 procent ges nya möjligheter att möta kraven på ökad prestanda.

I-Tech ser goda möjligheter att etablera Selektope som det ledande alternativet för att förhindra marin påväxt på ett effektivt och hållbart sätt. Vidare ser Bolaget möjligheter att bredda användningen av Selektope till andra områden utöver oceangående fartyg såsom offshore, fritidsbåtar, fiskodling och andra marina installationer. För att ta tillvara på de tillväxtmöjligheter som finns behöver bolaget satsa ytterligare resurser på marknadsföring, uppskalning av produktion samt utvecklingsarbete relaterat till nya användningsområden för Selektope.

Investerarträffar

  • Aktiespararna, Aktiedagen i Stockholm, 2 maj kl 16.30
  • Aktiespararna, Aktiedagen i Göteborg, 8 maj kl 10.50
  • Presentation Erik Penser Bank i Stockholm, 14 maj kl 18.00. Anmälan görs till: seminarium@penser.se
  • Clarion Hotel Post i Göteborg, 15 maj kl 18.00. Anmälan görs till: nina.carlen@i-tech.se

Anmälan om teckning av aktier

Teckning av aktier ska ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel som under anmälningsperioden ska inges till Erik Penser Bank. Ifylld anmälningssedel ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast kl 17:00 den 18 maj 2018. Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen av anmälningsperioden.

Tilldelning

Tilldelning av aktier i I-Tech beslutas av styrelsen för Bolaget i samråd med Bolagets finansiella rådgivare ErikPenser Bank, varvid det primära syftet är att uppnå Nasdaq First North, numera (sep 2019) Nasdaq First North Growth Markets spridningskrav och därutöver är målet att tilldelningen ska resultera i en god likviditet i aktien samt en önskad institutionell ägarbas. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. De som ingått teckningsåtaganden, institutionella investerare och depåinnehavare hos förvaltare kan komma att prioriteras i tilldelningshänseende. Vidare kan anmälningar från affärskontakter, medarbetare och andra till I-Tech närstående parter samt kunder till Erik Penser Bank komma att prioriteras.

Besked om tilldelning

Besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota vilken beräknas skickas ut omkring den 22 maj 2018. Information kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats aktier.

Teckningsåtaganden

   
Namn
Teckningsåtagande (antal aktier) 
Teckningsåtagande (SEK) 
Unionen
450 000 9 225 000
Göran Källebo 175 000 3 587 500
Zonda Partners AB 100 000 2 050 000
Chirp AB 100 000 2 050 000
Akilakonsulting AB 85 000 1 742 500
Erik Penser Bank för kunders räkning 390 000 7 995 000
Totalt 1 300 000 26 650 000
Total andel av Erbjudandet 60,5%

 

Erbjudandet innefattar en övertilldelningsoption (”Övertilldelningsoption”) om 275 000 aktier som kan komma att utnyttjas i händelse av ett stort intresse för Erbjudandet.

Prospekt

Ladda ner prospektet med fullständiga villkor. Tryckt prospekt kan kostnadsfritt beställas via e-post; emission@penser.se.

 

Kommunikation för Investerare

Registrera dig här för att få de senaste pressmeddelandena och finansiella rapporterna från I-Tech AB direkt till din inkorg.