Vår valberedning

I-Techs valberedning ansvarar för bolagsstyrning, utvärdering och val av styrelse.

Hem / Bolagsstyrning / Valberedning

I-Tech har en valberedning bestående av fyra personer

Var och en av bolagets röstmässigt fyra största aktieägare per den 30 september 2020, varvid närstående såsom detta begrepp är definierat i aktiebolagslagen 21 kap. 1 § ska inkluderas, ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer och revisorsarvoden.

För det fall någon av de fyra ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt fyra största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt fyra största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska istället för sådan aktieägare den röstmässigt femte största aktieägaren utse en ny ledamot osv.

Kommunikation för Investerare

Registrera dig här för att få de senaste pressmeddelandena och finansiella rapporterna från I-Tech AB direkt till din inkorg.Senaste Nyheter