Vår bolagsordning

Ta del av syftet och de grundläggande ramarna för I-Tech.

Hem / Bolagsstyrning / Bolagsordning

1 FIRMA
Bolagets firma är I-Tech AB (publ). Bolaget är publikt.

2 STYRELSENS SÄTE
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Mölndals kommun.

3 VERKSAMHET
Bolagets verksamhet består i att utveckla och kommersialisera miljökompatibla nyckelkomponenter för hämning av biotillväxt i marin miljö samt idka därmed förenlig verksamhet.

4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

5 ANTAL AKTIER
Antal aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

6 STYRELSE
Styrelsen skall bestå av fyra till sju ordinarie ledamöter, med högst sju suppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

7 REVISORER
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag med eller utan revisorssuppleanter

8 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

9 RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

10 BOLAGSSTÄMMA
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallar.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:

  1. a)fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. b)disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, och
  3. c)ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
10. Val av styrelse samt revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 RÄKENSKAPSÅR FIRMA
Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

.

Kommunikation för Investerare

Registrera dig här för att få de senaste pressmeddelandena och finansiella rapporterna från I-Tech AB direkt till din inkorg.

Senaste Nyheter

2024

2024-04-16 13:00 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I I-TECH AB Regulatorisk
Aktieägarna i I-Tech AB (publ), org.nr 556585-9682 (”I-Tech” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma...
2024-04-12 08:30 I-Techs årsredovisning för 2023 är publicerad Regulatorisk
I-Tech AB (publ) har nu publicerat sin årsredovisning för 2023. Läs årsredovisningen här: Årsredovisning 2023: För...
Ett globalt marint färgföretag har lanserat en ny Selekope-innehållande antifoulingprodukt inom sitt premiumsortiment. Utrullningen pågår...