Pressreleaser

I-Tech AB (publ) (ticker ITECH) publicerar härmed sin bokslutskommuniké för 2023

Se I-Techs VD, Philip Chaabane presentera rapporten den 8 februari, kl 10:30: Här.
Läs hela rapporten här: Finansiella rapporter – I-Tech AB

Sammanfattning av perioden
”Övertygande helårsresultat med kraftig ökning i vinst och försäljning”

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 25 273 (30 222) TSEK vilket motsvarar en omsättningsminskning med -16 (156) % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -479 (5 420) TSEK.

Nettoomsättningen för helåret 2023 uppgick till 120 861 (83 631) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 45 (58) % jämfört med helåret 2022. Rörelseresultatet uppgick till 23 388 (12 024) TSEK.

Väsentliga händelser januari till december 2023

  • I-Tech ökar sin försäljning i Korea med 147 % under första halvåret.
  • Expertpanel föreslår ändrad klassificering av Selektope.
  • I-Tech höll i maj sin årsstämma. Vid stämman beslutades om återval av hela styrelsen förutom Bjarne Sandberg som på förhand avböjt omval.
  • Vid stämman beslutades även om ett incitamentsprogram för ledning och övriga anställda. På grund av kraftigt förändrat marknadsvärde så valde ingen att teckna varför programmet avslutats.
  • I-Tech tecknar licensavtal med betydande kund med inledande fokus på Nordost-asiatiska marknaden.
  • Bolaget har antagit en utdelningspolicy och styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0,75 SEK/aktie och en extra utdelning om 0,75 SEK/aktie, totalt 1,5 SEK/ aktie, motsvarande 88 % av årets nettoresultat.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Philip Chaabane aviserar att han kommer avgå som VD i samband årsstämman.
  • Valberedningen aviserar att de kommer att föreslå Philip Chaabane som ny styrelseordförande vid årsstämman och att bolagets större aktieägare stödjer detta.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK 2023 okt-dec 2022 okt-dec 2023 jan-dec 2022 jan-dec
Nettoomsättning 25 273 30 222 120 861 83 631
Rörelseresultat -479 5 420 23 388 12 024
Rörelseresultat före avskrivningar 1 542 7 652 31 370 20 045
Resultat efter skatt -373 4 356 20 202 10 617
Rörelsens kassaflöde -774 4 292 35 143 20 125
Eget kapital vid periodens slut 136 237 116 035 136 237 116 035
Likvida medel vid periodens slut 83 262 52 754 83 262 52 754

VD ord

2023 var ett rekordår på flera sätt. Finansiellt var det ett väldigt starkt år där rörelseresultatet ökade med 95 % och omsättningen med 45 % jämfört med 2022. Under 2023 tecknade vi också licensavtal med ytterligare en ny kund som på sikt kommer förstärka affären på den dominerande asiatiska marknaden. Produkter innehållande Selektope drar stor nytta av ett tydligt skifte i marknaden mot högre och mer tillförlitlig prestanda mot marin påväxt.

Under årets avslutande månader togs kostnader för pilotprojekt i syfte att verifiera effektiviseringspotentialen i tillverkningsprocessen. Kvartalet präglades vidare av kostnader av engångskaraktär kopplade bland annat till den regulatoriska processen i EU. Samtidigt bromsade försäljningen in under årets avslutande månader. Det finns ingen direkt koppling till en särskild händelse, utan förändringen kopplas sannolikt till lageroptimering inför årsskiftet. Vi noterar samtidigt att vår största kund, Chugoku Marine Paints, växer sin affär inom ”marine coatings” under ökande lönsamhet.

Sammanfattningsvis uppgick vår omsättning till 120,9 (83,6) MSEK och rörelseresultatet till 23,4 (12,0) MSEK för helåret 2023 medan motsvarande siffror för fjärde kvartalet visar på en tillfällig motvind. Omsättningen för kvartalet uppgick till 25,3 (30,2) MSEK och rörelseresultatet till -0,7 (5,4) MSEK.

Att affären över året har växt så pass kraftigt visar att de produkter som etablerats på marknaden under de senaste två åren har tagits emot väldigt väl. Det är framför allt två kunder som bidrar till tillväxten, varav den ena är vår återkommande och största kund, Chugoku Marine Paints. Deras numera breda portfölj med produkter som innehåller Selektope innebär att de idag kan erbjuda lösningar för de flesta fartygstyper. Vår näst största kund har under året även de breddat sin försäljning av Selektope-produkter på fler marknader, men fortsätter att vara klart fokuserade på nybyggnationsprojekt. Fortfarande kommer majoriteten av våra intäkter från nybyggnationsmarknaden och nyligen signerade vi ett licensavtal med ytterligare en kund som kommer att fokusera på det segmentet.

Rent geografiskt fortsätter varvsnäringen i Asien att dominera industrin och för I-Techs del svarar Asien för hela 92 % av omsättningen under 2023. Fördelningen beror främst av att våra största kunder har sina hemmarknader i regionen. Ytterligare en faktor som påverkar är att färgbolagen kan registrera sina nya produkter betydligt snabbare i Asien än i EU trots att det handlar om samma ingredienser, vilka är godkända på båda marknaderna.

Även om implementeringen av skärpta utsläppskrav inom den marina sektorn kan gå långsammare än vad som tidigare antagits, är vår bedömning att den kraftfulla omställningen vi sett inom antifoulingbranschen kommer att fortsätta. Utöver de nya utsläppskrav som ska införas, finns flera andra starka incitament för omställningen – dit hör ökade bränslekostnader men också den ökade risken för spridning av invasiva arter som ineffektiva antifoulingprodukter medför. Just risken för det sistnämnda har inom vår bransch inneburit ett kraftigt ökat intresse för premiumprodukter som idag svarar för cirka hälften av den totala försäljningen hos de 3-4 största färgtillverkarna. Det är en stor skillnad jämfört med för bara några år sedan och stärker mig ytterligare i övertygelsen att åren framöver kommer att fortsätta gynna utvecklingen av vår affär.

Philip Chaabane
VD I-Tech