Pressreleaser

I-Tech AB (publ) (ticker ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för andra kvartalet 2023

Klicka här den 25 augusti, kl 10:30 (CEST) för att följa webcasten: Webcast I-Tech kvartal 2 2023
att gå till I-Techs finansiella rapporter: Finansiella rapporter – I-Tech AB

Sammanfattning av perioden
” Förtroendeingivande försäljningstillväxt ”

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 32 656 (17 654) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 85 (38)%. Rörelseresultatet uppgick till 7 388 (1 469) TSEK. För första halvåret uppgick nettoomsättningen till 63 413 (32 132) TSEK vilket motsvarar en tillväxt med 97 (18)% . Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 15 735 (1 802).

Januari till juni 2023

  • I-Tech ökar sin försäljning i Korea med 147 % under första halvåret
  • Expertpanel föreslår ändrad klassificering av Selektope
  • I-Tech höll i maj sin årsstämma. Vid stämman beslutades om återval av hela styrelsen förutom Bjarne Sandberg som på förhand avböjt omval.
  • Vid stämman beslutades även om ett incitamentsprogram för ledning och övriga anställda. På grund av kraftigt förändrat marknadsvärde så valde ingen att teckna varför programmet avslutats.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens utgång.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK 2023
apr-jun
2022
apr-jun
2023
jan-jun
2022
jan-jun
2022
jan-dec
Nettoomsättning 32 656 17 654 63 413 32 132 83 631
Rörelseresultat 7 388 1 469 15 735 1 802 12 024
Rörelseresultat före avskrivningar 9 396 3 388 19 684 5 638 20 045
Resultat efter skatt 6 993 1 531 13 653 2 042 10 617
Rörelsens kassaflöde 7 575 3 172 18 736 6 357 20 125
Eget kapital vid periodens slut 129 688 107 459 129 688 107 459 116 035
Likvida medel vid periodens slut 69 779 40 844 69 779 40 844 52 754

VD ord

Våra kunder fortsätter visa stort förtroende för vår produkt vilket tydligt avspeglas i försäljningssiffrorna för kvartalet. Tillväxten och den höga kundaktiviteten fortsätter påvisa produktens nödvändighet för att uppnå klimatrelaterade mål i en bransch som är utmanad till att spara mer än 300 miljoner ton CO2 innan 2050 från dagens nivåer.

Försäljningen för kvartalet uppgick till 32,7 (17,7) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 7,4 (1,5) MSEK. Omsättningen nådde en ny rekordnivå för ett enskilt kvartal samtidigt som rörelseresultatet stärktes jämfört med föregående år, rörelsemarginalen uppgick till 23 (8)%. Beaktat första halvåret så uppgår rörelsemarginalen till 25 (6)% vilket tydligt visar på skalbarheten i affären. Även om den starka dollarn har fortsatt ge bolaget medvind så visar den underliggande affären på en stark tillväxt med en valutajusterad försäljningsökning för andra kvartalet om 79 % och för halvåret om 85 %.

Andra kvartalet visar att framförallt två dominerande färgbolag bidragit till omsättningen, båda baserade i Nordostasien. Vår största kund, Chugoku Marine Paints, står för 68 % av omsättningen och vår näst största kund står för 29 %. Den koreanska nybyggnadsmarknaden har varit särskilt tongivande för dessa bägge aktörer under kvartalet. Leveranser mot den marknaden stod för ca 50 % av totala försäljningen under första halvåret.

Glädjande nog har sex av de ledande aktörerna i branschen inkommit med order av utvecklingsmaterial efter det att vi kommunicerat kring omregistreringen i EU och expertpanelens rekommendation. Det adderar till förtroendet att kunderna ser ett starkt långsiktigt behov av produkten.

Miljörelaterade drivkrafter blir än mer påtagliga. Det är ett stort tryck i branschen på att öka sin effektivitet och det skyndsamt. Tex rapporterar Clarkson att; utifrån dagens flotta skulle 50 % av tanker, bulk- och containerflottan klassas som underpresterande ur ett indexperspektiv (rating D eller E på CII indexet). Vidare kommer införandet av ETS (Emission cap-and-Trade System) allt närmre sjöfartsnäringen inom EU, vilket innebär risk för kostnadsökningar från och med 2026.

Samtidigt som jag är nöjd med tillväxten och utvecklingen av affären så samlar vi kraft både internt och externt för att, vetenskapligt och legalt, bemöta den europeiska expertgruppen och deras syn på hur den ny-införda ED-klassificeringen (hormonstörning) skulle kunna tillämpas på Selektope. Den regulatoriska processen kommer pågå över några år och I-Tech har mobiliserat stöd från flera ledande forskare och experter inom området.

Det går inte ta miste på branschens generella frustration kring EUs förhållningsätt att å ena sidan införa starka drivkrafter för att minska utsläppen men samtidigt försöka hindra de verktyg som krävs för att uppnå en effektivare sjöfart. Samtidigt som vi fortsätter driva på för vad vi och många andra anser är en viktig teknik för att minska koldioxidavtrycket, seglar vi vidare med våra ambitiösa mål att expandera verksamheten till fler kunder, fler produkter och fler användningsområden.

Philip Chaabane
VD I-Tech