Pressreleaser

I-Tech AB (publ) (ticker ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för tredje kvartalet 2023

Se I-Techs VD, Philip Chaabane presentera rapporten den 20 oktober, kl 10:30 (CEST): Här.
Läs hela rapporten här: Finansiella rapporter – I-Tech AB

Sammanfattning av perioden
“Stabil och lönsam tillväxt”

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 32 175 (21 277) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 51 (54) %. Rörelseresultatet uppgick till 8 132 (4 802) TSEK.

Juli till september 2023

  • Inga väsentliga händelser har rapporterats under perioden

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens utgång.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK 2023
jul-sep
2022
jul-sep
2023
jan-sep
2022
jan-sep
2022
jan-dec
Nettoomsättning 32 175 21 277 95 588 53 409 83 631
Rörelseresultat 8 132 4 802 23 867 6 604 12 024
Rörelseresultat före avskrivningar 10 144 6 755 29 828 12 393 20 045
Resultat efter skatt 6 782 4 219 20 435 6 261 10 617
Rörelsens kassaflöde 17 181 9 476 35 917 15 833 20 125
Eget kapital vid periodens slut 136 470 111 678 136 470 111 678 116 035
Likvida medel vid periodens slut 84 593 48 555 84 593 48 555 52 754

VD ord

Tredje kvartalet befäster trenden om en stark försäljningstillväxt under god lönsamhet, något som blivit en glädjande utveckling över de senaste fyra kvartalen. Försäljningstillväxten uppgick till 51 (54) %, justerat för valutaförändringar så visar det på en kraftigt ökad tillväxt jämfört med föregående år om 48 (26) %.För kvartalet uppgick försäljningen till 32,2 (21,3) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 8,1 (4,8) MSEK dvs en ökning med 69 %. Efter en period av många intressanta kundmöten både på hemmaplan och i Asien upplever jag att intresset fortsatt är mycket stort, inte bara hos vår största kund utan även hos flera andra betydande färgbolag.

På det stora hela noterar jag att vår produkt, Selektope®, i allt större utsträckning betraktas som en central komponent för att klara av att möta utsläppskrav inom sjöfarten. Krav som IMO skärpt ytterligare genom att sätta en noll-vision för 2050 med avseende på utsläpp av växthusgaser. En sådan total omställning ökar bränslekostnaderna varpå energiförlusterna får ännu högre konsekvenser för driftkostnaden av fartyg.

Den starka asiatiska marknaden driver försäljningen och stod för 87 % medan EU stod för 13 %, en något högre siffra än genomsnittet under tidigare perioder. Andel dockningar i Asien (inkl Turkiet) av det stora tonnaget bedömdes under 2022 (Clarkson) vara mellan 60-70 % samtidigt som varven i Asien står för mer än 90 % av totala nybyggnadsleveranserna inom den kommersiella sjöfarten. Våra försäljningssiffror speglar därmed det globala mönstret relativt väl. Jag är dock övertygad om att framgångarna i EU hade varit än större om myndigheter hade snabbat upp godkännandet av slutprodukter efter år av förseningar.

I kontrast till förra kvartalet är kundmixen övervägande ensidig samtidigt som den geografiska spridningen är något mer varierad. I kölvattnet av att vår största kund, Chugoku Marine Paints, ser ut att ta marknadsandelar, så ökar också efterfrågan av Selektope. Det är glädjande att se att Selektope bidrar till ökad konkurrenskraft.

Under kvartalet tog I-Tech, initiativ till att arrangera en unik industrigemensam konferens i syfte att främja samarbeten mellan alla olika aktörer i värdekedjan för att möta de krav som redare och fartygsoperatörer står inför. Runt 170 deltagare från ledande utvecklare, entreprenörer, leverantörer, akademiker och slutanvändare samlades i Göteborg i en unik tillställning som vunnit stor uppskattning inom hela industrin. Förutom en stor stolthet att ha väckt ett så pass stort intresse inom vår bransch så konstaterar jag en tydlighet i att biocider, om än i optimerade kombinationer, utgör en absolut nödvändighet för att nå IMOs målsättningar för lägre utsläpp från sjöfarten. För den globala sjöfarten saknas helt enkelt likvärdiga alternativ samtidigt som tiden rinner ut för att minska jordens uppvärmning.

Philip Chaabane
VD, I-Tech