Pressreleaser

I-Tech: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I I-TECH AB

Aktieägarna i I-Tech AB (publ), org.nr 556585-9682 ("I-Tech" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023 kl. 16.00 i GoCo House, Entreprenörsstråket 10, 431 53 Mölndal.

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning.

Utövande av rösträtt vid stämman

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska:
  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 maj 2023, och, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 5 maj 2023, samt
  • dels ha anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud", alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" i sådan tid att anmälan eller poströsten är Bolaget tillhanda senast den 5 maj 2023.

Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska senast den 5 maj 2023 anmäla detta till Bolaget antingen:

(i)                       genom ett digitalt formulär på Bolagets webbplats, www.i-tech.se, eller

(ii)                      genom post till I-Tech AB, c/o Astra Zeneca AB, Pepparerdsleden 1, 431 83 Mölndal (märk kuvertet "Årsstämma 2023").

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen I-Tech AB, c/o Astra Zeneca AB, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal (märk kuvertet "Årsstämma 2023") i god tid före stämman och gärna senast den 5 maj 2023.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.i-tech.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i stämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast den 5 maj 2023. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom digital poströstning ska använda ett digitalt formulär som kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.i-tech.se. Röstningsformuläret måste fyllas i och vara poströsta.se tillhanda senast den 5 maj 2023. Inskickande av röstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktformulär för aktieägare som vill poströsta genom ombud finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.i-tech.se.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Anförande av verkställande direktören;
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
9. Beslut om:

a)      fastställande av resultat- och balansräkning;

b)      dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

c)       ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör:

i)                     Stefan Sedersten (ordförande)

ii)                   Tomas Tedgren

iii)                  Mikael Laurin

iv)                 Bjarne Sandberg

v)                   Chatarina Schneider

vi)                 Tomas Bergdahl

vii)                Raouf Kattan

viii)              Philip Chaabane

10. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
11. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer;
12. Val av styrelse;
Valberedningens förslag till styrelse:

i)                     Stefan Sedersten (ordförande)

ii)                   Tomas Tedgren

iii)                  Mikael Laurin

iv)                 Chatarina Schneider

v)                   Tomas Bergdahl

vi)                 Raouf Kattan

13. Val av revisor;
14. Beslut om fastställande av principer för valberedningen;
15. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
16. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda;
17. Beslut om justeringsbemyndigande;
18. Stämmans avslutande.

Valberedningen

Valberedningen består i enlighet med av förra årsstämmans antagna principer av en representant vardera utsedda av de tre största aktieägarna i Bolaget per den 30 september 2022. De tre största aktieägarna i Bolaget per den 30 september 2022, som efter förfrågan meddelat sitt intresse för att delta i valberedningen, har varit Pomona-gruppen AB, Swedbank Robur Fonder och Handelsbanken Fonder. Futur Pension som per den 30 september 2022 var näst största ägare avstod från att utse en ledamot.

Ägarbolagen har utsett varsin representant enligt följande: Tomas Tedgren har representerat Pomonagruppen AB, Oscar Bergman har representerat Swedbank Robur Fonder och Anna Sundberg har representerat Handelsbanken Fonder. Anna Sundberg har varit ordförande i valberedningen. Styrelsens ordförande, Stefan Sedersten, har varit adjungerad på valberedningens möten.

Valberedningens beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Eric Ehrencrona vid MAQS Advokatbyrå eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

10. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att sex styrelseledamöter och inga suppleanter utses för tiden intill nästa årsstämma.

11. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande (förra årets siffror inom parentes): styrelsens ordförande 350 000 kronor (350 000) och ledamot som inte är anställd i Bolaget 150 000 kronor (150 000).

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet 1 100 000 kronor (1 250 000).

Till styrelsens ersättningsutskott respektive revisionsutskott föreslås att inget arvode ska utgå eftersom dessa utskott består av styrelsen.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

12. Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Stefan Sedersten, Tomas Tedgren, Mikael Laurin, Chatarina Schneider, Tomas Bergdahl och Raouf Kattan.

Bjarne Sandberg har avböjt omval.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Stefan Sedersten.

13. Val av revisor

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY). EY har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Andreas Mast även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

14. Beslut om fastställande av principer för valberedningen

Valberedning föreslår att stämman fastställer principer för valberedning som motsvarar de principer som antogs vid årsstämman 2022.

Var och en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 30 september 2023, varvid närstående såsom detta begrepp är definierat i aktiebolagslagen 21 kap. 1 § ska inkluderas, ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende stämmoordförande, antal styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av revisorer och revisorsarvoden samt principer för valberedningen.

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot.

För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i Bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska i stället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv. Samma efterträdande principer ska tillämpas för det fall någon av de tre största aktieägarna per den 30 september 2023 avstår från att utse en representant i valberedningen.

Styrelsens beslutsförslag

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som har kontrollerats av justeringspersonerna.

4. Val av en eller två justeringspersoner;

Till personer att justera protokollet föreslås Oscar Bergman och Anna Sundberg eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

9.b) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

15. Beslut om fastställande av riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till bolagsledningen. I syfte att kunna säkerställa att bolaget kan rekrytera och bibehålla kvalificerade arbetstagare i bolagsledningen är grundprincipen att bolagsledningen ska erbjudas marknadsmässiga anställningsvillkor och ersättningar.

Lön och övriga förmåner: Ersättningen till bolagsledningen ska utgöras av en fast lön och pension. Den fasta lönen omprövas normalt kalenderårsvis. Utöver fast lön kan rörlig lön förekomma under förutsättning att den rörliga delen aldrig överstiger 25 procent av årslönen. Avsteg kring rörlig lön ska dock kunna göras under särskilda omständigheter. Vidare ska bolagsledningen ha rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom tjänstebilar och företagshälsovård. Förutom dessa förmåner kan även andra förmåner erbjudas i enskilda fall.

Pension: Bolagsledningen ska erbjudas premiebaserade eller förmånsbaserade pensionsavtal. Vid premiebaserade lösningar ska premien motsvara de premieavsättningar som vid var tid gäller för ITP 1/ITP 2 eller maximalt 25 procent av bruttolön. I det premiebaserade pensionsavtalet kommer pensionen att motsvara summan av inbetalda premier och eventuell avkastning, utan någon garanterad pensionsnivå. Inom ramen för den premiebaserade pensionsplanen finns ingen bestämd tidpunkt för pensionering.

Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstiden ska vara högst sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska avgångsvederlag därutöver kunna utgå med belopp motsvarande högst tolv månadslöner.

Incitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till bolagsledningen ska fattas av årsstämman.

Ersättningsutskott: Ett av styrelsen utsett ersättningsutskott ska bereda frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. De närmare principerna för lönesättning, pensioner och andra förmåner ska återfinnas i av ersättningsutskottet fastlagd lönepolicy avseende bolagsledningen.

Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Dock äger styrelsen rätt att i särskilda fall uppdra någon enskild ledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget inom deras respektive kompetensområde. Stämmovalda styrelseledamöter ska i dessa fall kunna arvoderas för tjänster som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen. Detta gäller också om arbetet utförs genom ett av styrelseledamoten helägt eller delägt bolag.

Dessa riktlinjer motsvarar de riktlinjer som antogs på årsstämman 2022.

16. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner av serie 2023/26:1 till ledande befattningshavare och anställda i Bolaget enligt följande.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 89 331 teckningsoptioner av serie 2023/26:1 innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 178 662 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ledande befattningshavare och anställda i Bolaget enligt följande fördelning. Överteckning kan inte ske.

+--------------------+---------------+------------------------------+
|Kategori |Högsta antal |Högsta antal optioner/kategori|
| |optioner/person| |
| | | |
+--------------------+---------------+------------------------------+
|Ledningspersoner och|10 828 |64 968 |
|andra nyckelpersoner| | |
|(högst 6 personer) | | |
+--------------------+---------------+------------------------------+
|Anställda |5 414 |16 242 |
|(högst 3 personer) | | |
+--------------------+---------------+------------------------------+
|Deltidsanställda och|2 707 |8 121 |
|konsulter | | |
|(högst 3 personer) | | |
+--------------------+---------------+------------------------------+

Rätten att teckna teckningsoptioner i emissionen är villkorad av att berörda personer vid teckningstidpunkten inte sagt upp sig, blivit uppsagd eller avslutat sitt konsultavtal.

För det fall att inte samtliga teckningsoptioner tecknats i enlighet med fördelningen ovan ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, äga rätt att besluta om fördelning av resterande teckningsoptioner till andra intressenter som kan anses vara motiverat i ljuset av de ändamål som ligger bakom upprättandet av detta optionsprogram.

En ytterligare förutsättning för att få teckna teckningsoptioner av serie 2023/26:1 är att berörda personer genom avtal med Bolaget åtar sig att sälja tillbaka tecknade teckningsoptioner till Bolaget om personens engagemang i Bolaget upphör före det att tre år har passerat från dagen för tecknandet av teckningsoptionerna. Det antal teckningsoptioner som en deltagare kommer att vara skyldig att sälja tillbaka till Bolaget kommer successivt att minska med cirka 33 procent per år (d.v.s. efter att ett, två respektive tre år passerat från dagen för teckning av teckningsoptionerna), under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd i, eller utför uppdrag åt, Bolaget på nämnda datum samt med reservation för särskilda villkor enligt vilka en deltagare under vissa förutsättningar kan bli skyldig att sälja tillbaka samtliga innehavda teckningsoptioner till Bolaget.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieägande i Bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom anställda kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla kompetent och engagerad personal.

Teckningsoptionerna av serie 2023/26:1 ska emitteras till en teckningskurs som motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde på dagen för den beslutande extra bolagsstämman i Bolaget. Marknadsvärdet ska beräknas av en från Bolaget oberoende aktör med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. En preliminär uträkning av teckningsoptionernas marknadsvärde, baserat på aktiekursen per dagen för kallelsen, uppgår till 13,71 kronor per teckningsoption. Givet att teckningskursen inte fastställs förrän på dagen för stämman i Bolaget kan det faktiska marknadsvärdet per option komma att skilja sig något från nu angivet belopp.

Teckning och betalning av teckningsoptionerna av serie 2023/26:1 ska ske inom två veckor från dagen för stämmans emissionsbeslut. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Varje teckningsoption av serie 2023/26:1 berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie 2023/26:1 ska ske under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 30 juni 2026. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption av serie 2023/26:1 ska uppgå till ett belopp som ska fastställas på dagen för den beslutande bolagsstämman i Bolaget. Teckningskursen ska beräknas enligt följande: Bolagets akties volymvägda genomsnittskurs på Nasdaq First North Growth Market under de tio handelsdagar som föregår stämmodagen multiplicerat med 1,30. Ovan beräkningsmetod innebär att en genomsnittskurs om exempelvis 70 kronor på stämmodagen innebär att teckningskursen fastställs till 91 kronor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga optionsvillkoren vilka publiceras i enlighet med vad som anges nedan under rubriken "Tillhandahållande av handlingar".

Betalning

Betalning för teckningsoptionerna av serie 2023/26:1 ska ske kontant inom den betalningstid som anges ovan.

Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 89 331 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,75 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget idag.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m.

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris kommer att överstiga aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för teckning.

Tecknarna kommer att teckna teckningsoptionerna till en teckningskurs motsvarande marknadsvärdet, dock kommer de av tecknarna som är anställda i Bolaget att erhålla en kontant kompensation motsvarande teckningskursen vilket innebär att teckningskostnaden för de anställda tecknarna kommer att uppgå till skatteeffekten av den kontanta ersättningen. Effekten för Bolaget av den ökade kostnaden för denna kompensation begränsas dock till största delen av den erlagda betalningen för teckningsoptionerna och motsvarar de sociala avgifterna på den kontanta ersättningen. Det innebär att optionsprogrammet, vid fullt utnyttjande och givet ett marknadsvärde per option om 13,71 kronor, kommer att medföra en nettokostnad för Bolaget om ca 287 000 kronor. Då marknadsvärdet på optionerna kan komma att påverkas enligt de principer som angetts ovan kan även Bolagets nettokostnad komma att påverkas i motsvarande mån. Optionsprogrammet kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till stämman. Ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

Bolaget har för närvarande två pågående incitamentsprogram. Ett bestående av teckningsoptioner av serie 2021/24:1 om totalt 89 301 teckningsoptioner varav 83348 är tecknade och inbetalda. Det andra bestående av teckningsoptioner av serie 2022/25:1 om totalt 89 320 teckningsoptioner varav 89 320 är tecknade och inbetalda.

Årsstämman den 20 maj 2021 beslutade att emittera högst 89 301 teckningsoptioner av serie 2021/24:1 till ledande befattningshavare och anställda i Bolaget. Vare teckningsoption av serie 2021/24:1 berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2024 till och med den 30 juni 2024. Vid full nyteckning med stöd av samtliga tecknade teckningsoptioner av serie 2022/25:1 kan 89 301 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,74 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget idag, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Årsstämman den 12 maj 2022 beslutade att emittera högst 89 320 teckningsoptioner av serie 2022/25:1 till ledande befattningshavare och anställda i Bolaget. Vare teckningsoption av serie 2022/25:1 berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025. Vid full nyteckning med stöd av samtliga tecknade teckningsoptioner av serie 2022/25:1 kan 89 320 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,75 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget idag, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Beslutsregler

Bolagsstämmans beslut är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

17. Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 11 908 457. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarnas rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal, samt på dess hemsida, www.i-tech.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________

Göteborg i april 2023

I-Tech AB

Styrelsen