Pressreleaser

I-Techs valberedning utsedd

Vid årsstämman den 12 maj 2022 beslutades att valberedningen inför kommande årsstämmor ska bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den 30 september varje år. Valberedningen utser inom sig en ordförande.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lämna förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma, val av revisorer och revisorsarvoden samt principer för valberedningen till årsstämman 2023.

Processen med att tillfråga aktieägare om de önskar utse en ledamot av valberedningen har nu avslutats. Inför årsstämman 2023 består valberedningen av Tomas Tedgren som är utsedd av I-Techs största aktieägare Pomona-gruppen AB, Oscar Bergman utsedd av Swedbank Robur Fonder och Anna Sundberg utsedd av Handelsbanken Fonder.  Futur Pension som är näst största ägare har avstått från att utse en ledamot. Anna Sundberg är utsedd till valberedningens ordförande.  

För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, bör förslag lämnas in senast den 31 januari 2022. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida.

Aktieägarna i I-Tech AB uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till info@i-tech.se eller via post till I-Tech AB, Att. Valberedningen, c/o Astra Zeneca, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal.

I-Tech ABs årsstämma 2022 kommer att äga rum den 11 maj 2023 i Mölndal. Lokal kommer att kommuniceras vid senare tillfälle.

För ytterligare information kontakta:
Stefan Sedersten, Styrelseordförande, 
stefan.sedersten@i-tech.se, +46 768 69 05 09
Philip Chaabane, VD och IR ansvarig, 
philip.chaabane@i-tech.se, +46 739 103 708

Om I-Tech AB (publ)

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank, telefon: +46 (0)8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information se: www.i-tech.se.

Om Selektope® 

Genom Selektope® introduceras för första gången en farmakologisk metod i bekämpandet av hård påväxt. Genom att tillfälligt stimulera oktopamin receptorn, aktiveras havstulpanlarvens simreflex och hålls därigenom borta från skrovet. Denna banbrytande upptäckt innebär en oöverträffad motståndskraft vid väldigt låga koncentrationer och inom gränserna för en rigorös riskutvärdering. Selektope® är en organisk, icke-metallisk, substans med bevisad verkningsgrad vid en koncentration om 0,1 viktprocent. För ytterligare information se: www.selektope.com.