Pressreleaser

RÄTTELSE: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande – I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q2 2022

I-Tech AB (publ) (ticker ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för andra kvartalet 2022

Klicka här den 26 augusti 2022, kl. 10:30 (CET) för att följa webcasten (https://www.finwire.tv/webcast/i-tech/q2-2022/)

Klicka här för att gå till I-Techs Finansiella Rapporter (https://i-tech.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/)

I-Tech AB (publ) utfärdar en rättelse av pressmeddelandet som publicerades tidigare idag. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Följande text skulle ha varit med i pressmeddelandet: Denna information är sådan som I-Tech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-26 08:00 CET.

Sammanfattning av perioden

” Rekordstark försäljning med ökad lönsamhet ”

•    Nettoomsättningen för perioden uppgick till 17 654 (12 819) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 38 (-21) %. Rörelseresultatet uppgick till 1 469 (-3 192) TSEK.

April till Juni 2022

•    I-Tech höll i maj sin årsstämma. Vid stämman beslutades om ett teckningsoptionsprogram för ledning och övriga anställda. Programmet är implementerat och tecknades till 100%.
•    Vid stämman valdes Dr Raouf Kattan in som ordinarie ledamot vid sidan av befintliga styrelsen som valdes om i sin helhet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

•    Inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens utgång.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK 2022apr-jun 2021apr-jun 2022jan-jun 2021jan-jun 2021jan-dec
Nettoomsättning 17 654 12 819 32 132 27 277 52 901
Rörelseresultat 1 469 -3 192 1 802 -3 134 -4 683
Rörelseresultat före avskrivningar 3 388 -1 213 5 638 821 3 234
Resultat efter skatt 1 531 -2 381 2 042 -1 966 -2 648
Rörelsens kassaflöde 3 172 -7 611 6 357 -7 913 -1 698
Eget kapital vid periodens slut 107 459 105 620 107 459 105 620 104 938
Likvida medel vid periodens slut 40 844 33 460 40 844 33 460 35 009

VD ord

Andra kvartalet markerade rekordstarka siffror rakt igenom med tillväxt på intäktssidan, förbättrad lönsamhet och ett starkt positivt kassaflöde jämfört med föregående år. Totalt sett är jag nöjd över att vi lyckas växa försäljningen och samtidigt förbättra lönsamheten vilket påvisar affärsmodellens styrka redan vid låga marknadsandelar. Jag tar också fasta på att andra kvartalet ger ytterligare konfidens i att vår produkts värdeskapande egenskaper biter sig fast hos en allt bredare kundbas.

Omsättningen för perioden uppgick till 17,7 (12,8) MSEK en rekordnotering och en ökning med 38 (-21) % och rörelseresultatet efter skatt uppgick till 1,5 (-2,4) MSEK. Kassaflödet uppgick till 3,2 (-7,6) MSEK. Ur alla perspektiv är andra kvartalets resultat det bästa som bolaget uppvisat hittills och på 12 månaders rullande resultat syns ett trendbrott mot tillväxt igen.

Bakom resultatet ser vi en tillväxt på alla konton där den största procentuella förändringen mot motsvarande period förra året härleds till våra mindre konton. Dessa uppvisar en sammantagen ökning på 89% vilket ger att kontona vid sidan av Chugoku Marine Paints (CMP) ökar från ca. 20% till ca 30% av den totala omsättningen. Den ökade efterfrågan i kombination med kundmixen förklarar till stor del förändringen men den gynnsamma värderingen av USD bidrar också tydligt. Den valutajusterade omsättningsökningen uppgick till 15% jämfört med föregående år.

Försäljningssiffrorna för andra kvartalet härleds både till nybyggnationssegmentet i Sydostasien och till en kontinuerlig affär inom underhållssegmentet där Korea och Japan spelar en avgörande roll. Mellan jämförbara kvartal noterar vi en försäljningsökning mot framför allt nybyggnationsmarkanden.

Under kvartalet har bolaget också berikats med en ny styrelseledamot, Dr. Raouf Kattan, som har ägnat största delen av sitt professionella liv inom marina färgindustrin. Raouf grundade en av industrins mest välrenommerade ”coating engineering” bolag, Safinah Group Ltd. och har starka akademiska meriter. Bolaget har också tagit beslut om att flytta till närliggande lokaler inom ramen för GoCo Health Innovation City i Mölndal där vi kan fortsätta öka vårt labb-nära utvecklingsarbete. Inflyttning sker under första kvartalet 2023.

Sett till första halvårets utveckling så noteras en omsättning om 32,1 (27,3) MSEK motsvarande en ökning på 18 (-8) %. Resultatet efter skatt uppgick till 2,0 (-2,0) MSEK och EBITDA trenden med idel svarta siffror sedan mitten på 2019 förstärktes ytterligare och uppgick till 5,6 (0,8) MSEK.

Med vetskap om att det finns många yttre faktorer som kan och kommer att påverka framöver och sannolikt göra resan framåt en aning volatil så markerar kvartalet att vi är på rätt väg i en bransch som på sikt, om inte förr, kommer att gå i en riktning som gynnar vår teknologi och dess bidrag till ökad bränsleeffektivitet och minskade utsläpp. Beaktat kvartalet ökar min tilltro och konfidens till att vår produkt utgör en viktig del i processen att brygga över till en mer hållbar transportnäring.

Philip Chaabane, CEO

M: 073-910 37 08
E: philip.chaabane@i-tech.se

Om I-Tech AB (publ)

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank, telefon: +46 (0)8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information se: www.i-tech.se.

Om Selektope® 

Genom Selektope® introduceras för första gången en farmakologisk metod i bekämpandet av hård påväxt. Genom att tillfälligt stimulera oktopamin receptorn, aktiveras havstulpanlarvens simreflex och hålls därigenom borta från skrovet. Denna banbrytande upptäckt innebär en oöverträffad motståndskraft vid väldigt låga koncentrationer och inom gränserna för en rigorös riskutvärdering. Selektope® är en organisk, icke-metallisk, substans med bevisad verkningsgrad vid en koncentration om 0,1 viktprocent. För ytterligare information se: www.selektope.com.

Denna information är sådan som I-Tech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-26 08:00 CET.