Pressreleaser

RÄTTELSE: Större valutajusterad tillväxt än tidigare angivet – I-Tech AB (publ) Bokslutskommuniké Q4 2022

I-Tech AB (publ) (ticker ITECH) publicerar härmed sin bokslutskommuniké 2022. 

Klicka här den 22:e februari kl. 10.30 för att följa webcasten (https://www.finwire.tv/webcast/i-tech/q4-2022/)

Klicka här för att gå direkt till I-Techs Finansiella Rapporter (https://i-tech.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/)

I-Tech AB (publ) utfärdar en rättelse av pressmeddelandet som publicerades igår, 22 februari. Rättelsen avser att den valutajusterade omsättningstillväxten för kvartal 4 uppgår till 120,8% mot tidigare angivna 85,4%. För helåret uppgår den valutajusterade omsättningstillväxten till 33,3% mot tidigare angivna 25,8%.

Sammanfattning av perioden
" Kraftfull tillväxt avslutar ett framgångsrikt år "

  • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 30 222 (11 813) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 156 (6) %.  Rörelseresultatet uppgick till 5 420 (-2 386) TSEK.
  • Nettoomsättningen för helåret 2022 uppgick till 83 631 (52 901) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 58 (0) %. Rörelseresultatet uppgick till 12 024 (-4 683) TSEK.

Januari till december 2022

  • I-Tech presenterade sin kommuniké från årsstämman. Vid stämman beslutades om ett teckningsoptionsprogram för ledning och övriga anställda. Programmet är implementerat och tecknades till 100%. Vid stämman valdes också Dr Raouf Kattan in som ordinarie ledamot vid sidan av befintliga styrelsen som valdes om i sin helhet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens utgång.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i 2022okt-dec 2021okt-dec 2022jan-dec 2021jan-dec
TSEK
Nettoomsättning 30 222 11 813 83 631 52 901
Rörelseresultat 5 420 -2 386 12 024 -4 683
Rörelseresultat 7 652 -402 20 045 3 234
före
avskrivningar
Resultat efter 4 356 -1 607 10 617 -2 648
skatt
Rörelsens 4 292 5 259 20 125 -1 698
kassaflöde
Eget kapital vid 116 035 104 939 116 035 104 939
periodens slut
Likvida medel vid 52 754 35 009 52 754 35 009
periodens slut

VD Ord

Årets sista kvartal står i en klass för sig. En orderingång som slog alla tidigare nivåer drivet av marknadens allt tydligare fokus på högpresterande antifouling-produkter där Selektope finns med i allt fler varianter. 

Omsättningen för kvartalet uppgick till 30,2 MSEK (11,8), en ökning med 156%. Den organiska tillväxten uppgick samtidigt till 120,8%. Rörelseresultatet uppgick till 5,4 MSEK (-2,4). Kvartalets starka utveckling satte punkt för ett år som tydligt visar att vi etablerat oss som ett tillväxtbolag med ökande lönsamhet om än med extra skjuts från fördelaktiga valutakurser. Omsättningen på helåret uppgick till 83,6 MSEK (52,9), en ökning med 58%. Den organiska tillväxten uppgick till 33,3% för helåret. Rörelseresultatet uppgick till 12,0 MSEK (-4,7MSEK) samtidigt som den operativa lönsamheten (EBITDA-marginalen) ökade från 6% till 24%. 

Utvecklingen under kvartalet, liksom stora delar för året som helhet, drivs av ökad aktivitet i Asien. Primärt ser vi att tillväxten drivs av ökad andel av våra asiatiska kunders produkterbjudande, särskilt gäller detta för Japan. Leveranser sker för applicering såväl inom nybyggnation av fartyg som för dockningar (ommålning), med viss övervikt mot nybyggnation. Vår största kund, Chugoku Marine Paints (CMP), står för största delen av vår tillväxt och vi har återkommande försäljning till ytterligare 5 större färgtillverkare.  

Att Japan växer kraftigt härleds till att en större andel av CMPs produktportfölj innehåller Selektope. Dessutom finns ytterligare en kund i Japan som ökar från låga nivåer. Även Korea driver på med sin starka position som nybyggnationsland och vår volymökning till den marknaden är över 100%. 

Tidigare annonserade drivkrafter kring minskningen av utsläpp av växthusgaser från sjöfarten slår igenom allt starkare hos redare, operatörer och charterbolag. Från första januari infördes krav på rapportering av de faktiska utsläppen av koldioxid (s.k. Carbon Intensity Index, CII). Därutöver drivs efterfrågan rent generellt på utav krav relaterade till fartygsdesign (s.k. EEXI Energy Efficiency Existing ship Index) och nyligen beslutades det att sjöfarten även skall inkluderas i EU ETS (Emissions Trading System) med start 2024. Därutöver rapporterades det under perioden om ett kryssningsfartyg som nekats kajplats i flera länder i Oceanien p.g.a. allt för mycket påväxt. Det är ytterligare ett exempel på hur allvarligt man ser på påväxt utifrån perspektivet invasiva arter och hur dessa sprids mellan världsdelarna genom sjöfarten. Sammanfattningsvis blir det alltmer betydelsefullt att applicera bästa möjliga färg. 

Utöver hållbarhetsfaktorer så som minskningen av växthusgaser genom hela värdekedjan så driver myndighetsregleringar på för en förändring  utifrån vilka teknologier som får lov att användas. För närvarande är Korea i fokus med en föreslagen kravställning mot att reducera koncentrationen marina biocider i färg. I grova drag gör förslaget gällande att marina antifouling-produkter inte ska ha högre biocidinnehåll än 1% per substans. För att uppnå detta är Selektope en högst intressant pusselbit som ger full effekt redan vid 0,1%.

Efter ett antal år av stökiga externa omständigheter blickar vi nu framåt mot nya höjder med stöd av utvecklingen under 2022. Vår ambition är att uppnå en hållbar tvåsiffrig lönsam tillväxt i vår kärnverksamhet. Bedömningen är att vi ser fortsatt stor potential hos alla kunder, och med stöd i externa faktorer som nämnts, bör affären kunna ge en stabil och attraktiv tillväxt.

Philip Chaabane, CEO

M: +46 73 910 37 08
E: philip.chaabane@i-tech.se

Om I-Tech AB (publ)

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank. För ytterligare information se: www.i-tech.se.

Om Selektope® 

Genom Selektope introduceras för första gången en farmakologisk metod i bekämpandet av hård påväxt. Genom att tillfälligt stimulera oktopamin receptorn, aktiveras havstulpanlarvens simreflex och hålls därigenom borta från skrovet. Denna banbrytande upptäckt innebär en oöverträffad motståndskraft vid väldigt låga koncentrationer och inom gränserna för en rigorös riskutvärdering. Selektope är en organisk, icke-metallisk, substans med bevisad verkningsgrad vid en koncentration om 0,1 viktprocent. För ytterligare information se: www.selektope.com.

Denna information är sådan som I-Tech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-22 08:00 CET.