Pressreleaser

Skärpta utsläppsmål från FN:s internationella sjöfartsorganisation IMO ökar behoven av mer effektiva antifoulingfärger

FN:s internationella sjöfartsorganisation IMO har reviderat sina utsläppsmål. Enligt de nya målen skall den kommersiella sjöfartens utsläpp av växthusgaser nå netto noll till 2050. ”Skärpningen innebär ett ännu större behov av mer effektiva antifoulingfärger eftersom marin påväxt på fartygsskrov ger en kraftig ökning av bränsleförbrukningen och därmed av utsläppen”, säger Philip Chaabane, vd för I-Tech AB.

IMO hade tidigare målsättningen att utsläppen av växthusgaser från den kommersiella sjöfarten skulle halveras till år 2050 men har nu skärpt målen för att ytterligare minska sjöfartens påverkan på klimat och miljö. Skärpningen skedde i samband med att Marine Environment Protection Committee (MEPC 80) möttes tidigare i år. Det nya målet om netto noll år 2050 har utformats för att stödja 1,5-gradersmålet i Paris-avtalet från 2015.

För att kunna nå det nya målet har IMO satt upp ett flertal delmål, bland annat målet att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från den kommersiella sjöfarten skall minska med minst 40 procent redan till 2030 jämfört med 2008 års nivåer.

”De skärpta kraven kommer med stor sannolikhet även leda till ett ökat användande av olika typer av förnyelsebara bränslen, vilka är dyrare än traditionella bränslen. Det kommer att ytterligare öka behovet av effektiva antifoulingfärger eftersom skroven för energieffektivitetens skull behöver vara så fria från påväxt som möjligt, både för att nå de nya målen och för att hålla nere kostnaderna. Skillnaden mellan ett skrov med och ett utan påväxt är i det avseendet mycket stor”,
säger Philip Chaabane.

I-Tech AB har utvecklat antifoulingsubstansen Selektope®, en biocid som visat sig vara mycket framgångsrik när det gäller att motverka påväxt av havstulpan. I-Tech AB kunde nyligen kommunicera att sjukhusfartyget Global Mercy, vars skrov behandlats med Selektope, förblivit helt fritt från påväxt av havstulpan trots att det i 22 månader i huvudsak legat still i varma farvatten.