Pressreleaser

I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q3 2022

I-Tech AB (publ) (ticker ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Klicka här den 21 oktober 2022, kl. 10:30 (CET) för att följa webcasten (https://www.finwire.tv/webcast/i-tech/i-tech-q3-presentation-2022/)

Klicka här för att gå till I-Techs Finansiella Rapporter (https://i-tech.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/)

Sammanfattning av perioden
” På stark frammarsch med Asien som draglok ”

•    Nettoomsättningen för perioden uppgick till 21 277 (13 811) TSEK vilket motsvarar
en omsättningsökning med 54 (16) %. Rörelseresultatet uppgick till 4 802(837) TSEK.

Juli till september 2022
•    Inga väsentliga händelser att rapportera under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•    Inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens utgång.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK 2022jul-sep 2021jul-sep 2022jan-sep 2021jan-sep 2021jan-dec
Nettoomsättning 21 277 13 811 53 409 41 088 52 901
Rörelseresultat 4 802 837 6 604 -2 297 -4 683
Rörelseresultat före avskrivningar 6 755 2 815 12 393 3 636 3 234
Resultat efter skatt 4 219 925 6 261 -1 041 -2 648
Rörelsens kassaflöde 9 476 956 15 833 -6 957 -1 698
Eget kapital vid periodens slut 111 678 106 545 111 678 106 545 104 938
Likvida medel vid periodens slut 48 555 30 282 48 555 30 282 35 009

VD ord
Tredje kvartalet sätter en ny högsta nivå för omsättning och resultat för ett enskilt kvartal. Tillväxten i kvartalet härleds framför allt till en ökad efterfrågan i kölvattnet av flertalet produktlanseringar som ägde rum under pandemi-tiderna. Jag noterar att vår största kund nu ökar efterfrågan på ett sätt som mer påminner om tiden före pandemin. Det sker något år efter en serie produktlanseringar för den asiatiska marknaden. Lagerproblematiken som funnits med oss sedan tidigare ser därmed ut att vara i balans vad beträffar nyckelmarknaderna.

Tillväxten hos vår största kund kompenserar för en kvartalsmässig avmattning hos några övriga tongivande kunder och sammantaget noteras en omsättning på 21,3 (13,8) MSEK en ökning med 54 (16) % och rörelseresultatet efter skatt uppgick till 4,8 (0,8) MSEK. Kassaflödet  uppgick  till  7,7  (-3,2)  MSEK. EBITDA marginalen uppgick till 32% (20%) vilket är ett styrkebesked för affärsmodellen som förväntas leverera hög operativ avkastning i stigande volym givet allt annat lika.

Då vi är exponerade mot US-dollarn både vad gäller produktion och försäljning av Selektope så noteras i nuläget en fördelaktig position på intäktssidan. Rensat från valutaeffekter noterar vi också en stark organisk tillväxt på 26%.

Till skillnad från föregående kvartal som hade en bredare kund-mix så gör vi bedömningen att merparten av tillväxten under denna period härleds till en balanserad ökning både på underhållsmarknaden och nybyggnationsmarknaden runt om i Asien. Asien dominerar helt och hållet varvsnäringen för både nybyggnation och underhåll och den senare tidens produktlanseringar från framför allt vår största kund inkluderar användning i båda segmenten.

Den senare tidens uppsving på de största marknaderna inom shipping är centrala och jag ser med tillförsikt fram emot att se hur marknaderna utvecklas när även andra kunder utökar användningsområdet av sina produkter.

 Samtidigt finns en potential i Europa som ännu inte realiserats. Barriären i EU härleds till en lång eftersläpning i det administrativa arbetet hos myndigheter som uppstod i samband med införande av ny lagstiftning 2012 gällande bland annat biocidinnehållande antifoulingprodukter. Produkter innehållande godkända biocider som inte fanns på marknaden före 2006 har fortsatt inte nått fram till beslutsfattarnas bord vilket hämmar affärsförutsättningarna. Back-loggen inom myndighetsarbetet tillkännages också genom att tidsfristen för omregistrering av Selektope, och en handfull andra substanser i olika industrier, flyttas fram två och ett halvt år till mitten av 2025. Även om det i många aspekter är positivt med stringent lagstiftning så saknas på många håll resurser hos myndigheter för att ge erforderligt stöd till kommersiella aktörer.

Samtidigt som vägen till marknaden i EU och USA kräver en stor portion uthållighet så gläds vi åt stabilare och gynnsammare förutsättningar i framför allt Asien där samtliga marknader visar på hög beläggning inom nybyggnation och underhåll.

Att Selektope använts som byggsten i flertalet produktlanseringar var tidigare en mycket välkommen nyhet. När tillväxten nu tar ny fart för andra kvartalet i rad ökar tilltron till att förlanseringstester visat på goda resultat och nu driver på efterfrågan i jakten på en mer effektiv sjöfart med lägre koldioxidutsläpp.

Philip Chaabane, CEO

M: +46 73 910 37 08
E: philip.chaabane@i-tech.se

Om I-Tech AB (publ)

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank, telefon: +46 (0)8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information se: www.i-tech.se.

Om Selektope® 

Genom Selektope introduceras för första gången en farmakologisk metod i bekämpandet av hård påväxt. Genom att tillfälligt stimulera oktopamin receptorn, aktiveras havstulpanlarvens simreflex och hålls därigenom borta från skrovet. Denna banbrytande upptäckt innebär en oöverträffad motståndskraft vid väldigt låga koncentrationer och inom gränserna för en rigorös riskutvärdering. Selektope är en organisk, icke-metallisk, substans med bevisad verkningsgrad vid en koncentration om 0,1 viktprocent. För ytterligare information se: www.selektope.com.

Denna information är sådan som I-Tech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-21 08:36 CET.