Pressreleaser

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSTÄMMA 2023 I-TECH AB

I-Tech AB höll idag, torsdagen den 11 maj 2023 årsstämma i GoCo House med adress Entreprenörsstråket 10 i Mölndal. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade således att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under 2022 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Stefan Sedersten, Tomas Tedgren, Mikael Laurin, Chatarina Schneider, Tomas Bergdahl samt Raouf Kattan.

Stefan Sedersten omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY) till bolagets revisor. Det antecknades att Andreas Mast utsetts av EY till att fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen etc.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå enligt valberedningens förslag.

Arvode till revisor beslutades utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.i-tech.se.

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade om principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.i-tech.se.

Riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.i-tech.se.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.i-tech.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Philip Chaabane
VD, I-Tech AB
Tel: +46 073-910 37 08
E-post: philip.chaabane@i-tech.se