Bolagsstämmor

I-Tech AB håller ordinarie årsstämma den 7 maj 2020 kl. 18:30 i Mölndal

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet.

Aktieägare som önskar utnyttja möjligheten till poströstning skall skicka in poströstningsfomulär så att det är bolaget tillhanda senast den 4:e maj 2020.

– Kallelse till Årsstamma i I-Tech 2020

– Valberedningens motiverade yttrande for I-Tech 2020

– Fullmakt – Power of Attorney

– Poströstningsformulär I-Tech AB

– I-Tech AB – Styrelse